«Ақмола облысы білім басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімі Ковыльный ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Ковыльное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области»

СоцСети

    

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Есеп волонтерлік қозғалыстың қызметі туралы «Ковыльное ОМ» КММ

Есеп

Волонтерлікқозғалыстың қызметі туралы

«Ковыльное ОМ» КММ

2019-2020 оқужылы

 

Оқушылардыңбойындаәлеуметтіктәжірибе мен адамгершілікті, моральдық-адамгершілікқұндылықтардықалыптастырудағытиімдіжәнеорындықұралдардыңбіріоқушылардыоқыту мен тәрбиелеудегіинновациялықтәрбиетәсіліретіндеволонтерлікболыптабылады.2020 жыл-Қазақстандағыеріктілерқозғалысының даму жылы. Мектептеволонтерлікқозғалысқа орта жәнежоғарыбуыноқушылары ,Жаспедагогтартартылды.

"Біргеміз" еріктіволонтерлержасағы - "Біз - біргеміз" - өзінтанытудыңжәнеөзәлеуетініскеасырудың, әлеуметтік – пайдалыістерге, нақтыжобаларғақатысудың, білім мен кәсібитәжірибеалудыңеңжақсытәсілдерініңбірі.

Өткенжылдыңмамырайындажазғысауықтыру спорт алаңдарындакәмелеткетолмағандарменжұмысістеуүшін 5-9 адамнантұратынсыныптарбойыншаволонтерлертобықұрылды, оларалаңбасшыларына бос уақытіс-шараларынұйымдастыруғакөмектесті, сондай-ақмектепаумағынарамшөптердентазарту, суаружәнетазалаужұмыстарынжүргізді, көшеттеротырғызумен, Мектепішіндекабинеттербойыншабөлмегүлдерінотырғызуменайналысты.

Білім беру ұйымдарындағыВолонтерлікқозғалыстыңнегізгібағыттары::

* әртүрлісанаттағыазаматтарғаәлеуметтік-психологиялықкөмеккөрсету;

* салауаттыөмірсалтыннасихаттау;

• жастарортасындажәнеқоғамдамәдениет пен толеранттылықтықалыптастыру;

• қоршағантабиғижәнежасандыортанықорғау.

Оқужылыбойыволонтерлертүрлібағыттағыіс-шараларғақатысты. Еңалдымен, оларазаматтық-патриоттықбағыттағыжәнеәлеуметтікмаңызы бар акцияларғақатысты.

"Ғаламшарды таза жасаймыз" акциясы - бұлоқушылардыңкөктемгікезеңдегіЭкологиялықшараларғақатысуы, экологиялықтақырыптарғасуреттер, плакаттарконкурстары мен көрмелерінұйымдастыру.

Волонтерлікотрядтардыңеріктілеріәртүрліпсихобелсендізаттардытеріспайдалануға, темекіні, алкогольді, есірткініпайдалануғақарсыәрекететужәнесалауаттыөмірсалтыннасихаттаубойынша 7-ден астаміс-шара өткізді, бұлжастарарасындаалдыналужұмысыныңеңтиімдінысаныболыптабылады.

ЖылсайынДүниежүзілік ЖИТС-пен күрескүнінеарналған "қызыл лента" акциясыөткізіледі.

Волонтерлікқозғалысмүшелеріеңбекбригадасыныңқатысушыларыболды, онда он күнішіндебалалармектепаумағын, балаларалаңын, жөндеужұмыстарынреткекелтірді.

Қартадамдарсияқтыазаматтардыңәлеуметтіксанаттарынакөмеккөрсету де назардантысқалмайды. Волонтерлік отряд жылынаекірет "Қамқорлық"акциясынөткізді. Балаларүйініңаумағынқоқыстан, қардантазартуға, ҰОС ардагері А. Черкашинға, қартжалғызбасты кент тұрғындарына, педагогикалықеңбекардагерлерінекөмеккөрсетті.

1қазанҚарттаркүнінеорайқарттарүшінқайырымдылықконцерттерөткізіледі."Мектепкежол" акциясына 11 сыныпоқушылары, "Алтын Дэн" АҚ басшылығықатысты.

ВолонтерлікқозғалысмүшелеріжылсайынЕсілауданындабалалардықолдаумақсатындаөткізілетін "Асар" қайырымдылықакциясынақатысушылар. Оларалғысхаттармен, сыйлықтарменмарапатталды.

Оқушылардыңволонтерлікқозғалысқақатысуыоқушылардыңдүниетанымыныңөзгеруінеықпалетедіжәнееріктііс-әрекетарқылыөзіскерліктері мен дағдыларындамытатын, қарым-қатынас пен өзін-өзіқұрметтеуқажеттілігінқанағаттандыратын, өзініңпайдалылығы мен қажеттілігінсезінетін, өзінемаңыздыжекеқасиеттеріндамытатын, ісжүзіндеөзініңморальдыққағидаттарынасүйенетінмемлекетке де, еріктілердіңөзіне де пайдаәкеледі.

 

 

 

 

                  Директордың ТЖ жөніндегі орынбасары:   Абдрахманова Н. К

Жаңартылған күні: 15.03.2021 20:54
Құрылған күні: 15.03.2021 20:54

Текст